S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa obw. Szczuczyna, II jezdnia

/Wartość całkowita kontraktu

75 080 380,94 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

406 496 417 Euro

Opis projektu

„Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa, odcinek: obw. Szczuczyna, II jezdnia” Zadanie realizowane jest w systemie „Projektuj i buduj”.

Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa podlaskiego, w powiecie: grajewskim, na terenie gminy Szczuczyn i stanowi fragment drogi krajowej S61 Ostrów Mazowiecka – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Raczki – Suwałki – Budzisko (granica państwa).

Celem jest doprowadzenie obwodnicy Szczuczyna do standardu drogi ekspresowej S61. Zadanie obejmuje wykonanie drugiej jezdni o nawierzchni z betonu cementowego o długości 6,58 km i połączenie jej z istniejącym węzłem drogowym „Szczuczyn”, który już w I etapie budowy obwodnicy został zrealizowany w wariancie docelowym, na dwie jezdnie. Dodatkowo niezbędna będzie przebudowa na długości ponad 5 km istniejącej (prawej) jezdni o nawierzchni bitumicznej na dwóch odcinkach wraz z likwidacją dwóch skrzyżowań.

Powstaną też zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne oraz wygrodzenia ochronno – naprowadzające. W zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego przewidziane są bariery ochronne i osłony przeciwolśnieniowe.

Po wybudowaniu drugiej jezdni obwodnica Szczuczyna będzie spełniała parametry drogi ekspresowej:

 • Dwie jezdnie po dwa pasy ruchu 2×2
 • Szerokość pasów ruchu 3,5 m
 • Pasy awaryjne – po 2,5 m każdy
 • Szerokość pobocza gruntowego – 0,75 m lub większa, jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń brd
 • Pas dzielący – od 5 do 12 m
 • Obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś

„Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa, odcinek: obw. Szczuczyna, II jezdnia” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.

1.3 Zakres robót

 1. Roboty przygotowawcze
 2. Roboty drogowe w zakresie:
 • budowy odcinka drogi ekspresowej / obwodnicy / drogi krajowej nr S61 długości 6,588 km,
 • wzmocnienia podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków, posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp,
 • przebudowy istniejącej sieci dróg publicznych i dróg wewnętrznych będących w kolizji z realizowaną drogi ekspresowej / obwodnicy / drogi krajowej,
 •  budowy systemu odwodnienia drogowego,
 • budowy chodników i zatok autobusowych,
 • budowy wzdłuż drogi ekspresowej / obwodnicy / drogi krajowej dróg dojazdowych obsługujących przyległy teren wraz ze zjazdami na przyległe działki,
 • budowy wjazdów, zjazdów i przejazdów awaryjnych,
 • wykonania organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 1. Budowę obiektów inżynierskich,
 2. Budowę przepustów drogowych o funkcji hydrologicznej, ekologicznej i mieszanej,
 3. Przebudowę cieków wodnych oraz istniejących urządzeń melioracyjnych,
 4. Wycinkę istniejącej zieleni oraz przeniesienie roślin objętych ochroną,
 5. Roboty branżowe związane z przebudową kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury nad i podziemnej,
 6. Wykonanie urządzeń ochrony środowiska,
 7. Wykonanie wszelkich robót związanych z przebudową i rozbiórką elementów kolidujących z inwestycją (w tym budynków i budowli),
 8. Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i inne,
 9. Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy, w tym zimowe utrzymanie,
 10. Wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia obwodnicy do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z remontem nawierzchni dróg przekazywanych samorządom po oddaniu obwodnicy do użytkowania i zmianą organizacji ruchu,
 11. Zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy,
 12. Wykonanie wszelkich innych robót i opracowań jakie okażą się niezbędne dla zoptymalizowania i zrealizowania inwestycji,
 13. Opracowanie dokumentacji,
 14. Uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.

Obwodnica Szczuczyna – plan orientacyjny.

Źródło: www.gddkia.gov.pl

/Zamawiający:

Skarb Państwa reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500
Wólka Kozodawska, Polska

http://polaqua.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.com.pl/